Zobacz również

przypomnienie o przeglądzie
prezenty dla klientów
oceń nasze usługi
stacja na mapie

Cennik usług

Poniższa tabela opłat za badania techniczne pojazdów została opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 29 września 2004 r.z późn. zm. (Dz.U. Nr 223 poz. 2261 z 2004 r., Nr 155 poz. 1302 z 2005 r., Nr 155 poz 1233 z 2009 r.)

Lp. Nazwa usługi Cena brutto
(zawiera podatek VAT)
Wybrane najczęściej wykonywane badania techniczne
Badanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 99.00 zł
Badanie pojazdu z instalacją gazową 161.00 zł
Badanie motocykla 63.00 zł
Badanie pojazdu do nauki jazdy 147.00 zł
Badanie przyczepy 79.00 zł
Badanie pojazdu po kolizji i zabraniu dowodu rejestracyjnego 192.00 zł
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 - motocykl, ciągnik rolniczy 62.00 zł
1.2 - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. (1) 98.00 zł
1.3 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153.00 zł
1.4 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176.00 zł
1.5 - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199.00 zł
1.6 - przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40.00 zł
1.7 - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50.00 zł
1.8 - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70.00 zł
1.9 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78.00 zł
1.10 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163.00 zł
1.11 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177.00 zł
1.12 - pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85.00 zł
1.13 - taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42.00 zł
1.14 - pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50.00 zł
1.15 - pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63.00 zł
1.16 - pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48.00 zł
1.17 - tramwaj - wagon silnikowy 330.00 zł
1.18 - tramwaj - wagon przegubowy 395.00 zł
1.19 - tramwaj - wagon doczepny czynny 250.00 zł
1.20 - tramwaj - wagon doczepny bierny 110.00 zł
1.21 - trolejbus - badania elektryczne (2) 115.00 zł
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 - skuteczności i równomierności działania hamulców 20.00 zł
2.2 - skuteczności działania hamulców tramwaju 120.00 zł
2.3 - skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50.00 zł
2.4 - ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14.00 zł
2.5 - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20.00 zł
2.6 - toksyczności spalin 14.00 zł
2.7 - poziomu hałasu 20.00 zł
2.8 - geometrii kół jednej osi 36.00 zł
2.9 - działania amortyzatorów jednej osi 14.00 zł
2.10 - wszystkich innych usterek łącznie 20.00 zł
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych):
3.1 - motocykl, motorower, ciągnik rolniczy 116.00 zł
3.2 - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 169.00 zł
3.3 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 232.00 zł
3.4 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 297.00 zł
3.5 - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 327.00 zł
3.6 - przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92.00 zł
3.7 - przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. 134.00 zł
3.8 - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 165.00 zł
3.9 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 170.00 zł
3.10 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 269.00 zł
3.11 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 297.00 zł
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) (4) 20.00 zł
4.2 - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94.00 zł
4.3 - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51.00 zł
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 - co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych. (3) 20.00 zł
5.2 - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94.00 zł
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 - w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 114.00 zł
6.2 - który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42.00 zł
6.3 - który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50.00 zł
6.4 - który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85.00 zł
6.5 - autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126.00 zł
6.6 - do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48.00 zł
6.7 - w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym. 82.00 zł
6.8 - o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym 50.00 zł
6.9 - skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji 60.00 zł
6.10 - pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 94.00 zł
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 - prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy (1) 35.00 zł
7.2 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze (4) 21.00 zł
7.3 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób (4) 48.00 zł
7.4 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej. (4) 41.00 zł
7.5 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego (4)) 41.00 zł
7.6 - wykonanie numeru nadwozia 49.00 zł
7.7 - wykonanie numeru silnika 49.00 zł
7.8 - wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36.00 zł
7.9 - sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82.00 zł
7.10 - pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy (5) 255.00 zł
Objaśnienia:
  1. W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
  2. Pozostałe badania jak dla autobusu.
  3. W przypadku gdy opłata za badania techniczne powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp.1 tabeli.
  4. Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
  5. Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t. d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Użyte w tekście skróty oznaczają:
  • m.w. - masa własna pojazu
  • d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.